Membrii

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Documente > Statut > Membrii

Membrii Asociatiei

Art.11  - ASOCIATIA este constituita din urmatoarele categorii de membri:

a) Membrii fondatori
Sunt in numar de 8 persoane - conform tabelului  ce face parte integranta din prezentul statut, sunt persoanele care au consimtit la constituirea  ASOCIATIEI in cadrul adunarii de constituire - conform procesului verbal din data de 08.02.2008.
Membrii fondatori sunt obligati sa constituie patrimoniul initial si sa asigure prin profilul etic si profesional cresterea prestigiului ASOCIATIEI.
 
b) Membrii asociati (membrii aderenti)
Membrii asociati sunt persoanele care adera la ASOCIATIE ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului statut, prin libera lor vointa adera la prevederile prezentului statut si a actului constitutiv, achita cotizatia stabilita si sustin prin activitatea lor obiectivele si scopurile asociatiei.

Membru asociat poate fi orice persoana fizica si/sau juridica legal constituita, romana si/sau straina.

Calitatea de asociat este personala si inalienabila - ea nu poate trece la succesori.
 
c) Membrii simpatizanti
Membrii simpatizanti sunt persoanele fizice si/sau juridice, care nu doresc sau nu au posibilitatea de a participa la actiunile asociatiei, dar care ii acorda sprijinul moral si/sau material pentru buna desfasurare a activitatii si sunt inregistrati ca atare.

 

 
d) Membrii onorifici
Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana si/sau straina, care se bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor fondatori si aderenti ai asociatiei, datorita activitatii sale profesionale.

Membrii onorifici sunt propusi de catre membrii fondatori sau aderenti si alesi de catre Adunarea generala a asociatilor.

 

Art.12 - Drepturile membrilor ASOCIATIEI sunt:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
b) sa participe la toate actiunile desfasurate de asociatie;
c) sa-si exprime liber si deschis opiniile cu privire la activitatea asociatiei;
d) sa fie desemnati ca reprezentanti ai asociatiei la actiunile interne si internationale;
e) sa reprezinte Asociatia conform principiilor de etica profesionala;
f) sa beneficieze de actiunile si activitatile organizate de asociatie;

Asociatul interesat personal intr-o problema supusa deciziei Adunarii generale sau Consiliului director - nu va putea lua parte la vot.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.


 
Art.13 - Indatoririle membrilor ASOCIATIEI sunt:

a) sa participe in mod activ la activitatile organizate de asociatie, sa contribuie financiar, prin activitati personale si alte servicii la dezvoltarea acesteia;
b) sa respecte prevederile statutare, normele si principiile de etica profesioanala si sa actioneze pentru cresterea prestigiului acestora;
c) sa nu aduca atingeri intereselor asociatiei si sa nu intreprinda actiuni impotriva acesteia.

 

Art.14 -  Admiterea membrilor asociati se hotareste de Adunarea generala, pe baza cererii scrise a solicitantului si a avizului dat de Consiliul director.

Din punct de vedere al admiterii de noi membri, Asociatia are caracter deschis.

 

Art.15 - Calitatea de membru al Asociatiei se poate pierde intr-una din urmatoarele situatii:
 
a) la cerere, cu conditia sa comunice hotararea sa Consiliului director, cu cel putin 6 luni inainte de finele anului social;
b) prin excludere  pentru:
 - neplata cotizatiei pana la finele anului in curs;
 - absenta nemotivata la trei adunari generale consecutive;
 - pentru constante atitudini deranjante si destabilizatoare in cadrul activitatii asociatiei;
 - cand prin fapta sau conduita sa prejudiciaza realizarea scopurilor si obiectivelor asociatiei;
 - pentru atingeri aduse imaginii activitatii asociatiei;
 - ca efect al incalcarii de catre asociat a actului constitutiv si a statutului asociatiei, a normele de comportare si/sau de solidaritate;
 - pentru nerespectarea oricaror alte obligatii stabilite de catre asociatie.
 
Hotararea de excludere a asociatului va fi luata de catre Consiliul director, sub conditia promovarii propunerii de catre minimum 2/3 dintre membrii acestuia.

Hotararea va fi valabil luata cu votul reprezentand jumatate plus unul din numarul membrilor Consiliului director.
 
La sedintele Consiliului director avand pe ordinea de zi excluderea unuia sau a mai multora dintre membrii asociati, prezenta este obligatorie pentru toti membri Consiliului director.

Fata de hotararea Consiliului director asociatul exclus are dreptul de a se adresa cu apel Adunarii generale, a carei decizie este obligatorie si definitiva.

Inaintea pronuntarii excluderii, Consiliul director poate aplica, in raport de gravitatea faptelor sau actelor savarsite de asociat urmatoarele sanctiuni: mustrare si avertisment. Fata de aceste doua sanctiuni, membrul asociat nu poate exercita nici o cale de atac.

Sanctionarea de trei ori consecutiv a unui membru al asociatiei cu mustrare si/sau avertisment da dreptul initierii procedurii de excludere.
 
Excluderea din asociatie a unui membru fondor se va hotari numai de catre  Adunarea generala. Pentru a se putea lua aceasta hotarare, este nevoie prezenta in cadrul adunarii generale a asociatilor a unui numar de 3/4 din numarul total al asociatilor, prezenti si absenti, iar hotararea se va lua cu votul a 2/3 din numarul celor prezenti.
 
c) prin radiere

Radierea se face in cazurile de deces sau de pierdere a cetateniei romane.

 

Art.16 - Asociatul se va putea retrage oricand din asociatie - cu conditia de a-si comunica cererea Consiliului director cu cel putin 6 luni inainte de finele anului social.
 
Asociatii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei si au obligatia achitarii contributiilor restante pe perioada in care au fost asociati.

 

Art.17 - In afara de membrii permanenti - membrii fondatori si membrii asociati, Asociatia poate avea si un numar de colaboratori ocazionali.