Organizare

News

2011-08-01 13:57

2011 IEEE ICCP

You are cordially invited to participate in the 2011 IEEE ICCP, to be held August 25 - 27, 2011 in Cluj-Napoca, Romania. For details see http://www.iccp.ro/iccp2011.

Read more …

2010-07-29 19:44

Grile studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei'

In data de 29 aprilie 2010, a avut loc la Bucuresti reuniunea Consortiului de validare a calificarilor din domeniul de studii universitare de licenta "Calculatoare si Tehnologia Informatiei".

Read more …

2010-02-02 15:28

Hotararea nr. 2 / 12.12.2009

Adunarea Generala a SCTI hotaraste procedura de inscriere a membrilor in societate

Read more …

Newsletter

SCTI Romania > Documente > Statut > Organizare

Organizare

Art.18 - ASOCIATIA se structureaza astfel:

- Adunarea generala
- Consiliul director
- Cenzorul.

 

Art.19 - Adunarea generala este organul suprem al asociatiei si se compune din asociatii fondatori si membri asociati care intrunesc conditiile prevazute in prezentul statut si in actul constitutiv.
 
Adunarea generala este organul de conducere al asociatiei si are drept de control permanent asupra Consiliului director si al cenzorului.

Adunarile generale pot fi ordinare si extraordinare.

 

Art.20 - Adunarea generala ordinara se convoaca cel putin o data pe an, de regula dupa incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului şi aprobarea programului de activităţi pentru perioada următoare.
 
Convocarea Adunarii generale ordinare se va face de catre  Consiliul director, la initiativa unui numar de 1/5 membri asociati sau la cererea cenzorului.
 
Convocarea se va face prin posta electronica, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii acesteia.
 Convocatorul va trebui sa cuprinda locul, data si ora adunarii, precum si ordinea de zi a acesteia. Totodata va cuprinde data, ora si locul convocarii celei de a doua sedinte in cazul neintrunirii la prima adunare a cvorumului necesar pentru legalitatea dezbaterii.

Au drept de vot numai asociatii care sunt inscrisi in Registrul membrilor asociati, au achitata la zi cotizatia stabilita prin statut si au o vechime de cel putin 1 luna in asociatie.
 
Asociatul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Asociatul care incalca dispozitiile de la alineatul precedent, este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Asociatii nu vor putea fi reprezentati in Adunarea generala decat prin alti membri asociati, in baza unei delegatii speciale.
 
Adunarea generala ordinara este legal constituita daca la sedinta participa jumatate plus unu (majoritatea absoluta) din numarul total al membrilor asociati si adopta hotarari valabile cu votul a jumatate plus unul din numarul celor prezenti.

La sedintele care au ca obiect pe ordinea de zi excluderea asociatilor hotararea se ia cu votul a 2/3 din numarul membrilor prezenti.
 
Luarea deciziilor privitoare la dizolvarea asociatiei sau schimbarea scopului social se iau cu votul a 2/3 din numarul total al asociatilor prezenti si absenti.

In cazul in care pe ordinea de zi a sedintei sunt prevazute modificari sau completari ale statutului asociatiei, cu 15 zile inainte de data tinerii sedintei, textul integral al acestor modificari sau completari va trebui sa se gaseasca la sediul asociatiei, pentru a putea lua cunostinta de aceste modificari sau completari oricare membru interesat al asociatiei.

In caz de neintrunire a procentului necesar in vederea luarii unor hotarari valabile ale asociatiei - aceasta se va intruni intr-o a doua Adunare generala ordinara - la locul, data si ora anuntate prin primul convocator, situatie in care hotararile vor putea fi luate cu majoritatea absoluta, indiferent de numarul membrilor prezenti.
 
Adunarea generala este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.

Votarea in cadrul Adunarii generale se va face prin vot direct. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului director si a cenzorului sau pentru revocarea acestora.
 
Hotararile luate de Adunarea generala in cadrul legii si a statutului  sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

In cadrul adunarii generale se va alege o Comisie de numarare a voturilor.

La sedintele adunarii generale pot participa invitati persoane fizice si/sau juridice, sub conditia de a se aduce acest lucru la cunostinta Consiliului director si a aprobarii de catre acesta.

Un proces verbal semnat de presedinte si secretar, constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, numarul asociatilor prezenti, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea asociatilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale asociatilor.

 

Art. 21 Atributiile Adunarii generale ordinare

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale:

 

a) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil
c) aproba sau modifica, dupa caz, actului constitutiv si statutul asociatiei;
d) alege si revoca membrii Consiliului director
e) alege si revoca cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;
f) decide asupra infiintarii de noi filiale, asupra modului de functionare al acestora si raporturile dintre filiale  si centrala lor;
g) hotaraste cu privire la desfasurarea de intreprinderi economice de catre asociatie;
h) decide asupra destinatiei bunurilor asociatiei in caz de dizolvare si lichidare a asociatiei;
i) decide cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei;
j) indeplineste orice atributie in vederea realizarii obiectivelor si scopurilor asociatiei.
 

Adunarea generala ordinara poate sa mandateze o parte din atributiile ce ii revin Consiliului director.

 

Art.22 - Adunarea generala extraordinara se convoaca ori de cate ori Consiliul director sau un numar de minimum 1/5 din membrii asociatiei considera ca, in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor asociatiei, se impun decizii urgente.

Convocarea Adunarii generale extraordinare se va face de catre  Consiliul director sau la initiativa unui numar de 1/5 membri asociati.

Convocarea se va face prin posta electronica, cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii adunarii.
 
Convocatorul va trebui sa cuprinda locul, data si ora convocarii, precum si ordinea de zi a acesteia.

Adunarea generala extraordinara va avea ca problematica oricare din atributiile adunarii generale ordinare si poate lua orice alte decizii ce se impun pentru activitatea asociatiei.

Au drept de vot numai asociatii care sunt inscrisi in Registrul membrilor asociati, au achitata la zi cotizatia stabilita prin statut si au o vechime de cel putin 1 luna in asociatie.

Asociatul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclisiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Asociatul care incalca dispozitiile de la alineatul precedent, este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Asociatii nu vor putea fi reprezentati in Adunarea generala extraordinara decat prin alti membri asociati, in baza unei delegatii speciale.

Hotararile Adunarii generale extraordinare vor putea fi legal luate  in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor asociatiei, cu votul reprezentand jumatate plus unul (majoritatea absoluta) din numarul membrilor prezenti.

In caz de neintrunire a procentului necesar in vederea luarii unor hotarari valabile ale asociatiei, aceasta se va intruni intr-o a doua Adunare generala extraordinara - la locul, data si ora anuntat prin primul convocator, situatie in care hotararile vor putea fi luate indiferent de numarul membrilor prezenti.

Un proces verbal semnat de presedinte si secretar, constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, numarul asociatilor prezenti, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea asocatilor declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul verbal se vor anexa acte referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a asociatilor.

 

Art.23 - Pentru buna desfasurare a asocatiei, precum si pentru asigurarea protejarii drepturilor si obligatiilor asociatilor din cadrul acesteia, Adunarea generala a asociatilor poate hotari si elabora un Regulament propriu al asociatiei.

 

Art.24 - Consiliul director. Atributiile Consiliului director
Consiliul director  este organul executiv si de conducere operativa a activitatii asociatiei.
 
Consiliul director va fi format din 8 membri, dintre care un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar, un casier si membri.

Cand se creaza locuri vacante in Consiliul director, acestea pot fi completate prin cooptarea unor persoane corespunzatoare dintre membrii asociati, in conditiile confirmarii acestora la prima Adunare generala.

Presedintele Consiliului director are drept de reprezentare a ASOCIATIEI in raporturile cu terte persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine.

Consiliul director asigura conducerea activitatii curente si reprezinta Asociatia in toate actele sale, conformandu-se statutului si deciziilor Adunarii generale.

La sedintele Consiliului director este necesara participarea a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, iar hotararile sunt valabile cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul celor prezenti.

Consiliul director se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului director vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.

In cazul convocarii sedintelor extraordinare a Consiliului director, ordinea de zi a acesteia trebuie comunicata membrilor Consiliului director cu cel putin 24 de ore inainte de data fixata pentru tinerea acesteia.

Sedintele Consiliului director vor fi conduse de presedinte, sau, in absenta acestuia, de vicepresedine.

Consiliul director poate invita la sedintele sale pe cenzorul asociatiei, consilieri juridici sau alti specialisti.

La fiecare sedinta se va stabili ordinea de zi pentru urmatoarea sedinta.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunit si opiniile separate. Procesul-verbal se va intocmi de un secretar si va fi semnat de toti cei prezenti. 

 

Art.25 - Alegerea membrilor Consiliului director sau modificarea componentei acestuia se face de catre Adunarea generala - ordinara sau extraordinara, la care, pentru a fi legal constituita, trebuie sa fie prezenti 2/3 din numarul total al asociatilor, valabil la ultima evidenta inainte de data tinerii Adunarii generale, iar hotararile se iau cu votul reprezentand jumatate plus unul din numarul celor prezenti.

In cazul in care sunt mai multe propuneri, Consiliul director va fi format din persoanele rezultate urmare a numarului descrescator de voturi obtinute de fiecare dintre ele.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului director si pentru revocarea acestora.

 

Art.26 - Atributiile Consiliului director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare privind activitatea acesteia;
e) stabileste strategia si modalitatile de indeplinire a scopurilor si obiectivelor asociatiei;
f) stabileste responsabilitatile si competentele presedintelui si a vicepresedintelui;
g) aproba Regulamentul de ordine interioara a asociatiei;
h) propune modificari ale statutului asociatiei, care se vor supune spre aprobare Adunarii generale;
i) actioneaza pentru infaptuirea hotararilor adunarii generale;
j) decide cu privire la operatiuni cu tertii care angajeaza Asociatia in raporturi patrimoniale ale caror valoare nu depaseste suma de 150.000 lei; aceste limite valorice vor fi reactualizate de cate ori este nevoie, de catre Adunarea generala;
k) exercita toate drepturile si obligatiile ce revin Asociatiei in calitate de asociat in societati comerciale, informand anual Adunarea generala despre cele constatate;
l) aproba asocierea cu alte asociatii non-profit, pentru realizarea impreuna a unor proiecte;
m) hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei;
n) indeplineste atributiile care ii sunt delegate de Adunarea generala;
o) exercita  orice alte atributii si indeplineste insarcinari stabilite de Adunarea generala.


Art.27 - Alte atributii:

- angajeaza personalul asociatiei;
- stabileste drepturile, indatoririle si responsabilitatile personalului asociatiei;
- instruieste, indruma si controleaza personalul angajat;
- aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
- aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
- aproba incheierea contractelor de orice natura, incheiate in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor asociatiei, si decide cu privire la executarea, modificarea ori incetarea contractelor incheiate, dupa consultarea prealabila a consilierului juridic;
- rezolva orice problema de activitate curenta, cu exceptia celor date in mod expres in competenta Adunarii generale. 
 

Membrii Consiliului director sunt personal si solidar raspunzatori pentru daunele provenite din culpa lor, atat fata de terti,  cat si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.

 

Art.28 - Atributii ale presedintelui Consiliului director
Presedintele Consiliului director aduce la indeplinire hotararile Consiliului director si il informeaza asupra modului de realizare a acestora, in care scop are urmatoarele atributii:

- coordoneaza curent activitatea asociatiei;

- este indreptatit sa execute toate operatiunile necesare pentru ducerea la indeplinire a scopurilor si obiectivelor asociatiei. In acest sens, mandatul presedintelui Consiliului director este general, el fiind limitat doar de atributiile exclusive ale adunarilor generale stabilite prin lege, sau, acolo unde este permis prin clauzele prezentului statut;

- reprezinta Asociatia in fata tuturor autoritatilor publice si in relatiile cu terte persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine;

- are drept de semnatura in ceea ce priveste operatiunile bancare, economice si de alta natura in reprezentarea asociatiei;

- se ingrijeste si face propuneri pentru gestionarea fondurilor asociatiei in scopul mentinerii si derularii fara probleme a activitatii initiate si derulate de aceasta, inclusiv administrarea si coordonarea propriului aparat administrativ al asociatiei;

- conduce lucrarile Adunari generale;

- indeplineste orice alta atributie stabilita de Consiliul director.

 

Art.29 - Atributiile vicepresedintilor
In absenta presedintelui, atributiile acestuia se exercita de catre vicepresedintii Consiliului director. Astfel:


- au dreptul de a reprezenta Asociatia impreuna cu presedintele asociatiei sau singur, pe perioada absentei celui dintai;

- pe perioada absentei presedintelui preiau toate drepturile si obligatiile ce ii revin acestuia.

 

Art.30 - Durata mandatelor membrilor Consiliului director este de 4 ani; mandatul membrilor Consiliului director va putea fi reinnoit la sfarsitul perioadei de 4 ani, pentru noi perioade de 4 ani.

 

Art.31 - Incetarea calitatii de membru al Consiliului director se poate face in urmatoarele situatii:

a) prin deces, caz in care, pana la data urmatoarei Adunari generale, locul astfel ramas vacant va fi ocupat de persoana clasata pe locul urmator la momentul alegerii Consiliului director; in cazul in care nu exista o asemenea persoana, se va propune cu caracter interimar un membru al asociatiei (de preferat un membru fondator) pentru a ocupa locul ramas vacant si aceasta pana la tinerea urmatoarei adunari generale, care va avea obligatia completarii Consiliului director.

b) prin retragere, sub conditia instiintarii scrise a Consiliului director cu cel putin 3 luni inaintea momentului la care intelege sa fie operabila retragerea;

c) prin revocare, decisa de Adunarea generala, urmare a propunerii oricarui alt membru al Consiliului director sau a initiativei a 1/5 din membrii asociatiei. Revocarea se poate face in urmatoarele situatii:

- pentru neindeplinirea programelor si proiectelor aprobate de Adunarea generala;
- incalcarea grava si repetata a prevederilor statutului sau a Regulamentului;
- blamarea activitatii asociatiei;
- savarsirea unei infractiuni.

 Pe postul vacant  se va alege imediat alt membru in Consiliul director.

 


Art.32Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

Durata mandatului cenzorului este de 4 ani, putand fi reales. Dupa expirarea mandatului, cenzorul va continua sa functionze pana la alegerea unei nou cenzor.

Functia de cenzor este incompatibila cu orice alta functie in Consiliul director. Autoritatea cenzorului nu este subordonata decat Adunarii generale.

In conformitate cu prevederile legale dupa ce numarul de membri inscrisi ai asociatiei este mai mare de 100, controlul financiar intern se va realiza de o comisie de cenzori compusa din 3 membri din care cel putin 1 va avea calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

 

Art.33 - Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori:
In realizarea competentei sale, cenzorul are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este adminsitrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) are obligatia sa participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de legislatia in vigoare incidenta in materie sau de adunarea generala.

Intinderea si efectele raspunderii cenzorului sunt determinate de regulile mandatului.

Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate, ca informari, trimestrial sau ori de cate ori se considera necesar - Consiliului director si ca raport - Adunarii generale a asociatiei.

Cenzorul poate lua parte la sedintele Consiliului director si ale Adunarii generale, fara drept de vot.

Este interzis cenzorului sa comunice asociatilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile ASOCIATIEI, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Revocarea cenzorului se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

 

Art.34 - Pentru ca ASOCIATIA sa isi poata desfasura in mod concret activitatea si sa realizeze scopurile si obiectivele propuse, poate angaja personal corespunzator. Angajarea personalului se poate face prin contract de munca sau prin conventie civila, situatie in care, in schimbul muncii prestate, salariatul beneficiaza de un salariu.

Unele activitati pot fi prestate pe baza de voluntariat, fara a se astepta din partea ASOCIATIEI vreo remuneratie.